• Blog,  Oběti trestné činnosti

    Právo oběti trestného činu na pomoc od státu dopadá i na náhradu nemajetkové újmy

    Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. ledna 2019, sp. zn. 9 As 423/2018 náleží peněžitá pomoc od státu obětem trestné činnosti uvedeným v § 24 odst. 1 zákona č. 45/2013 Sb., o pomoci obětem trestných činů (obětem, kterým bylo v důsledku trestného činu ublíženo na zdraví; byla jim způsobena těžká újma na zdraví; obětem trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti; dítěti, které je obětí trestného činu týrání svěřené osoby, zákonem vyjmenovaným pozůstalým po obětech trestných činů) i za nemajetkovou újmu, a to v případě, „že pravomocným rozsudkem již bylo rozhodnuto o náhradě škody nebo nemajetkové újmy“. V takovém případě oběť trestného činu „obdrží peněžitou pomoc v této pravomocně přiznané výši až do částky…

  • Blog,  Oběti trestné činnosti

    Oběť domácího násilí a právo na bezplatnou právní pomoc

    Oběť domácího násilí má mimo jiné:   a/ právo na odbornou pomoc, včetně právní pomoci;b/ právo na informace;c/ právo na ochranu před hrozícím nebezpečím;d/ právo na ochranu soukromí;e/ právo na ochranu před druhotnou újmou;f/ právo na peněžitou pomoc. Tuto pomoc poskytují subjekty registrované v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů (https://otc.justice.cz/verejne/seznam.jsf). Oběti domácího násilí mají v drtivé většině případů právo na to, aby jim byla poskytnuta odborná pomoc, a to včetně právní pomoci poskytované zdarma, a to i ve všech fázích trestního řízení. Více v článku pod tímto oknem.  Pokud se chtějí vymanit z koloběhu domácího násilí, musí v sobě jeho oběti najít velkou vnitřní sílu nejen proto, aby začaly svou situaci řešit, ale i k tomu, aby ji dokázaly dovést až do…