Věnuji se zejména právu spojenému s převodem nemovitostí, družstevních podílů a katastrem nemovitostí.

V této oblasti Vám nabízím zejména:

 • sepis kupních a jiných smluv vč. přípravy návrhu na vklad
 • výmaz či zápis staveb do katastru nemovitostí či odstranění nesouladu mezi skutečným stavem a stavem zápisu v katastru nemovitostí
 • výmaz omezení z katastru nemovitostí
 • sepis prohlášení vlastníka budovy a zápis jednotek do katastru nemovitostí
 • sepis dokumentace pro vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • sepis smlouvy o převodu družstevního podílu

Vzhledem ke svým zkušenostem získaným před vstupem do advokacie se věnuji také právu spojenému s územní samosprávou a právu správnímu.

V této oblasti Vám nabízím zejména:

 • právní zastoupení v řízení před správními úřady
 • právní zastoupení ve správním soudnictví
 • právní poradenství obcím

Současně vykonávám generální praxi

V této oblasti Vám nabízím zejména:

 • právní zastoupení v řízení před civilními i trestními soudy
 • právní zastoupení poškozených v trestním řízení, případně v navazujícím civilním řízení
 • sepis nájemních smluv
 • poskytování právních služeb v oblasti rodinného práva (zastupování při rozvodech, vypořádání společného jmění manželů, vymáhání výživného)
 • korporátní právo (zakládání právnických osob, provedení změn struktury stávajících právnických osob)
 • vymáhání pohledávek

Upozornění pro klienty

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR k mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.